БългарскиEnglish

гр. София

жк.Хр.Смирненски, ул.593 № 2,ет.3

Mенажиране, организация и техническо ръководство на строителни обекти

Услугата гарантира оптимално използване на наличните средства, контрол, изготвяне и следване на проектен график, оптимално използване на капацитета на изпълнителите, изпълнението на включените в проекта СМР,управление на промени и спорове, повишаване на качеството, гъвкавост при различни договори и обществени поръчки, управление на паричните потоци.

  • избор на проектанти, подготовка и сключване на договори и контрол на изпълнението им, както и участие в приемането на готовия проект;
  • проверка и съдействие за оптимизиране на количествено-стойностната сметка;
  • участие в избора и контрола на подизпълнители и доставчици на обекта;
  • консултиране на инвеститора при избор на материали, които подлежат на влагане в обекта;
  • удостоверяване на действително извършените работи след измерване и контрол за съответствие с изискванията на проекта;
  •  Изпълнение и технически контрол на включените в проекта СМР 
  • контрол за спазването на действително извършените работи с договорените цени;
  • контрол за спазването на графика на изпълнение;
  • контрол на влагането на материали в обекта, отговарящи на съответните изисквания, което да бъде удостоверено с документи и спиране на тяхното влагане, както и налагане на отстраняването им при констатирано отклонение от приетите стандарти;
  • съдействие за своевременното решаване на възникнали по време на строителството проблеми;

При възникнали въпроси

Моля свържете се с нас