Проект: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“., София

На 23.06.2020 г. „НСК Инженеринг Груп“ ЕООД сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-0476-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятияза преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Проект: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.

Цели на проекта и очаквани резултати: Целта е осигуряване на оперативен капитал за „НСК Инженеринг Груп“ ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваният резултат е постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Кратко описание на проекта: Проектът е насочен към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 в „НСК Инженеринг Груп“ ЕООД. Чрез средствата от безвъзмездната помощ ще се осигури ресурс за заплати на служителите на фирмата и разходи за външни услуги.

Бюджет на проекта: обща стойност 4280,00 лв. от които 3638,00 лв. европейско и 642,00 лв. национално финансиране. Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ е 100 %. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Срок на изпълнение на проекта: 3 месеца

Още проекти на "НСК - Инженеринг груп" ЕООД

При възникнали въпроси

Моля свържете се с нас